Podmienky inzercie

Podmienky inzerovania na webovom portáli WOZ.sk

 

( ďalej len „Podmienky“)

 

1. Prevádzkovateľom webovej stránky WOZ.sk je obchodná spoločnosť EGONOME, s.r.o., IČO 45 605 009, so sídlom Letomostie č. 2, 940 02 Nové Zámky ( ďalej len „prevádzkovateľ“ ).

2. Využívať možnosť inzercie na webovej stránke, resp. na webovom portáli WOZ.sk sú oprávnené fyzické a právnické osoby, a to za podmienok stanovených a deklarovaných v ďalších bodoch týchto Podmienok inzerovania na webovom portáli WOZ.sk .


3.
Predmetom inzercie môžu byť výlučne motorové dopravné prostriedky všetkého druhu, nemotorové dopravné prostriedky všetkého druhu, prívesy, návesy, jednotlivé súčasti motorových a nemotorových dopravných prostriedkov, služby súvisiace s prevádzkou motorových a nemotorových dopravných prostriedkov, prívesov, návesov, ku ktorým ma inzerent ( osoba zadávajúca konkrétny inzerát ) vlastnícky vzťah alebo iný právny vzťah oprávňujúci inzerovať daný predmet bez dotknutia sa práv tretích osôb ( ďalej len „predmet inercie“ ).


4.
Stránka umožňuje zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty predmetov inzercie inzerentov. Pokiaľ je inzerentom podnikateľ v zmysle príslušných právnych noriem platných a účinných na území Slovenskej republiky nesmie tento inzerent inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť.


Na stránkach WOZ.sk je zakázaná:

  • inzercia webovej stránky a loga inzerenta;

  • inzercia firemnej činnosti a tovaru na objednávku;

  • opakovaná inzercia stále rovnakého predmetu inzercie – v prípade vloženia dvoch rovnakých inzerátov, bude ten dátumovo starší označený ako duplicitný a bude vymazaný. Inzeráty musia byť sformulované v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku bez použitia nadávok, vulgarizmov a slov, resp. bez slovných spojení majúcich spôsobilosť vyvolať poškodenie dobrej povesti, resp. cti inej osoby ( fyzickej osoby alebo právnickej osoby );

  • inzercia kópií, napodobenín, falzifikátov;

  • inzercia akéhokoľvek predmetu spôsobilého priamo alebo nepriamo ohroziť alebo poškodiť, resp. znevážiť rasovú, etnickú, rodovú, národnostnú rovnosť ktorejkoľvek osoby;

  • inzercia akéhokoľvek predmetu majúceho charakter alkoholických látok, omamných látok, psychotropných látok, prekurzorov, zbraní, výbušnín, ich napodobnenín, falzifikátov.


5. Inzercia na WOZ.sk je inzerentom poskytovaná a zabezpečovaná bezodplatne.


6.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými a účinnými právnymi normami na území Slovenskej republiky, podmienkami WOZ.sk alebo dobrými mravmi.


7.
Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát, ktorý budí dojem, že inzerentom je iná právnická alebo fyzická osoba ako zadaný inzerent. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje týmto podmienka.


8.
Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 60 dní počítajúc odo dňa zadania inzerátu. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré inzerent pri zadávaní uviedol.


9.
Inzerent si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, tak prevádzkovateľ portálu WOZ.sk nenesie zodpovednosť za žiadne následky s tým spojené.


10.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim, resp. komisionárom a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za technickú, právnu a inú kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť predmetu inzercie.


11.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát inzerenta uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Inzerent bez výhrad akceptuje s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.


12.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť inzerentov na WOZ.sk, ani za spôsob akým inzerciu WOZ.sk využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb stránok WOZ.sk inzerentmi či tretími osobami.


13.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by inzerentom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním inzercie na WOZ.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za škody, ktoré by inzerentom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania inzercie na WOZ.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.


14.
Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu inzerentov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby a podmienky inzercie na WOZ.sk upravovať, meniť alebo inovovať.


15.
Inzerent súhlasí, že v zmysle príslušnej právnej normy je prevádzkovateľ oprávnený zasielať inzerentovi akékoľvek e-mailové správy obsahujúce informácie o novinkách, ktoré WOZ.sk ponúka.


16.
Tieto podmienky portálu WOZ.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.